S cílem usnadnit uživatelům používat naše webové stránky využíváme cookies. Používáním našich stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookie na vašem počítači / zařízení. Nastavení cookies můžete změnit v nastavení vašeho prohlížeče.

TOPlist

KONTAKTY

Hell Bike s.r.o.
Korespondenční adresa
Mišákova 15, 779 00 Olomouc
tel: +420 737 571 392
obchod@hellbike.cz

ZBOŽÍ V AKCI

naše cena 190 Kč
skladem
naše cena 499 Kč
skladem
naše cena 3 990 Kč
skladem

NEJPRODÁVANĚJŠÍ


Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY


společnost:

Hell Bike s.r.o.

se sídlem

Mišákova 15, 779 00 Olomouc

 

identifikační číslo:

29384222

 

1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Kupující realizací objednávky akceptuje tyto OP prodávajícího pro úpravu vzájemných práv a povinností stran ve vztahu vyplývajícím z prodeje zboží prodávajícím. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito OP, které jsou pro obě strany závazné, pokud není v uzavřené smlouvě stanoveno výslovně něco jiného. OP vymezují práva a povinnosti Prodávajícího a jeho zákazníků (kupujících) a ve svém aktuálním znění tvoří obsah kupní smlouvy (o dodávce zboží), resp. jsou její nedílnou součástí. Práva a povinnosti těmito OP výslovně neupravená se řídí ustanoveními příslušných právních předpisů, zejména občanským zákoníkem v platném znění.

 

2. INFORMAČNÍ POVINNOST

Prodávající tímto informuje kupující a kupující provedením objednávky stvrzují, že byli a jsou prodávajícím informováni o dále uvedeném:

1. totožnosti prodávajícího, kterým je Hell Bike s.r.o., IČ 29384222, se sídlem Olomouc, Mišákova 326/15, PSČ 779 00, zapsán v obchodním rejstříku u KOS Ostrava ze dne 23.8.2011 a další kontaktní údaje jsou uvedeny na stránkách v sekci KONTAKTY,

2. označení zboží nebo služby (dále jen „Zboží“) a popis jejich hlavních vlastností je uveden na stránkách jednotlivě u každého Zboží, popřípadě odkazem - prolinkem na další internetové stránky (výrobce/distributora apod.),

3. ceně Zboží, případně způsobu jejího výpočtu včetně všech daní a poplatků, která je vždy uvedena u jednotlivého zboží a je konečná,

4. způsobu platby včetně případné povinnosti hradit zálohy, který je vždy uveden s možností výběru kupujícího u jednotlivého zboží, volba z nabízených způsobů platby za zboží je na kupujícím a zvolený způsob platby již následně nelze bez souhlasu prodávajícího měnit,

5. způsobu dodání nebo plnění Zboží, který je vždy uveden s možností výběru kupujícího u jednotlivého zboží, volba z nabízených způsobů je na kupujícím a zvolený způsob dodání již následně nelze bez souhlasu prodávajícího měnit,

6. nákladech na dodání Zboží, které jsou vždy uvedeny u jednotlivých způsobů dodání, volbou způsobu dodání Zboží kupující zároveň volí a souhlasí s příslušnými náklady – cenou, jež musí uhradit za dodání Zboží,

7. údajích o právech vznikajících z vadného plnění, jakož i o právech ze záruky a další podmínky pro uplatňování těchto práv, jak jsou uvedeny dále v těchto OP,

8. o tom, že Prodávající uchovává v digitální a chráněné podobě obsah objednávek vedoucích k uzavření smlouvy o dodávce Zboží s kupujícím, a to včetně kupujícím sdělených osobních a dalších údajů a pro jejich ochranu používá aktuální technická opatření odpovídající aktuálně používaným obvyklým technickým systémům a zabezpečením; kupující je oprávněn kdykoliv požádat o sdělení aktuálně používaných technických prostředků a Prodávající tyto kupujícímu na dotaz sdělí v rozsahu dostatečném pro informovanost kupujícího a neohrožujícím obchodní tajemství a jinou důvěrnost informací Prodávajícího,

9. nákladech na prostředky komunikace na dálku, kdy s využitím/používáním Stránek nejsou spojeny žádné další náklady, poplatky apod., s výjimkou nezbytných poplatků na internetové připojení, které si hradí kupující v závislosti na jím využívané služby internetového připojení,

10. o možnosti odstoupení, kdy kupující má právo odstoupit od smlouvy o koupi zboží bez udání důvodu, a to ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne převzetí zboží (jeho poslední části), a to jak je uvedeno dále,

11. k uzavření smlouvy dochází prostřednictvím vyplnění nezbytných údajů – objednáním zboží prostřednictvím Stránek, tj. vyplněním nezbytných údajů v rámci objednávkového/e-shopového formuláře a jeho potvrzením/objednáním zboží na stránkách,

12. v případě zjištění chyb vzniklých při zadávání dat před potvrzením/odesláním objednávky kupujícím je možné tyto opravit, a to stejným způsobem, jakým byly příslušné údaje zadány,

13. o tom, že kupující je oprávněn si v textové podobě kromě objednávky zboží/ smlouvy na její koupi tzv. stáhnout ze stránek i znění těchto OP.

V případě, že z jakéhokoliv důvodu (omylu apod.) se ujednání těchto OP odchylují od zákonných ustanovení na ochranu kupujících – spotřebitele, pak se k nim nepřihlíží. To platí i v případě, že se kupující vzdá zvláštního práva, které mu zákon poskytuje.

 

3. PŘEDMĚT SMLOUVY A JEJÍ UZAVŘENÍ

1. Kupující má prostřednictvím e-shopu na Stránkách možnost koupit Zboží nabízené Prodávajícím, tj. uzavřít s Prodávajícím kupní smlouvu na koupi Zboží (dále také „Smlouva“).

2. Kupující bere na vědomí, že v případě odběru Zboží na prodejnách Prodávajícího nedochází k uzavření Smlouvy prostřednictvím komunikace na dálku (a nepoužijí se příslušná ustanovení o uzavření smlouvy prostřednictvím komunikace na dálku), ale ke koupi Zboží dochází v prodejně Prodávajícího, a kupující nemá právo od uzavřené smlouvy bez udání důvodu odstoupit (neposkytuje-li Prodávající toto právo i v daných případech pro koupi Zboží v jeho prodejnách). V tomto případě zákazník provádí prostřednictvím internetu pouze rezervací zboží s osobním zakoupením na prodejně.

3. Nákup Zboží prostřednictvím Stránek je Prodávajícím nabízen v rámci své maloobchodní činnosti a není zamýšlen pro prodej Zboží za účelem jeho dalšího prodeje v rámci podnikatelské činnosti kupujícího. V případě, že kupující chce nakoupit zboží za účelem vykonání své podnikatelské - ekonomické činnosti, je povinen v rámci realizace objednávky toto označit a splnit Prodávajícím určené povinnosti vedoucí k uzavření Smlouvy, ke kterému nemusí dojít prostřednictvím Stránek, a to dle volby Prodávajícího.

4. K uzavření Smlouvy mezi kupujícím a Prodávajícím dochází prostřednictvím vyplnění nezbytných údajů týkajících se specifikace Zboží (určení Zboží, velikost, barevné provedení apod.), určení způsobu platby za Zboží, určení způsobu dodání Zboží, specifikace kupujícího a případně další potřebné údaje dle aktuálního formuláře pro provedení objednávky/uzavření Smlouvy. Kupující je povinen a zároveň oprávněn vyplněné údaje před konečným odesláním/potvrzením objednávky Zboží zkontrolovat vyplněné údaje a tyto údaje opravit/upravit, a to stejným způsobem, jakým byly tyto údaje zadány. Po potvrzení/odeslání objednávky již údaje nelze měnit a objednávka je závazná a došlo tím k uzavření Smlouvy s výjimkou dále uvedeného bodu.

5. Prodávající je v závislosti na charakteru obchodu, který není obvyklý (množství Zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti apod.) oprávněn žádat kupujícího o autorizaci/potvrzení objednávky ještě jiným vhodným způsobem (kromě jejího potvrzení na Stránkách), např. telefonicky či písemně. Odmítne-li kupující objednávku požadovaným způsobem autorizovat, považuje se objednávka za neprovedenou.

6. Prodávající umožňuje v oprávněných případech také uzavření Smlouvy prostřednictvím jiných prostředků komunikace na dálku, než prostřednictvím Stránek, tj. zejména prostřednictvím e-mailové komunikace s Prodávajícím či telefonicky apod. V tomto případě dochází k uzavření Smlouvy až okamžikem, kdy:

(a)   kupující obdrží od Prodávajícího prostřednictvím komunikace na dálku (zejména e-mailové korespondence) shrnutí veškerých podstatných náležitostí Smlouvy, tj. specifikace Zboží, ceny, způsob dodání Zboží, nákladů na dodání Zboží, způsob placení apod., a zároveň

(b)   kupující neodmítne do 24 hodin od obdržení výše uvedeného shrnutí Smlouvy prostřednictvím e-mailové zprávy na adresu obchod@hellbike.cz (popřípadě jiným způsobem dle kontaktních údajů) s uvedením případného čísla objednávky či jiného Prodávajícím určeného údaje pro identifikaci objednávky.

7. Prodávající neodpovídá za to, že kupující neobdržel příslušnou elektronickou komunikaci, popřípadě i objednané Zboží, bylo-li doručováno na adresy sdělené kupujícím, avšak k příslušným adresám má právo (jen/také) třetí osoba, která doručované převzala, popř. odmítla apod. Prodávající není schopen ani oprávněn zjišťovat a kontrolovat správnost kupujícím zadaných údajů při objednávce Zboží. Kupující odpovídá za správnost a řádnost vyplněných údajů a nese veškerá rizika spojená s tím, jaké údaje při objednání Zboží zadal.

8. Prodávající je oprávněn používat technické/digitální prostředky ochraňující před automatickým (nikoli lidským) vyplňováním formulářů pro objednávky.

9. K uzavření Smlouvy mezi Prodávajícím a kupujícím dochází na základě řádného/správného vyplnění objednávkového formuláře ve všech povinných údajích (vyplnění nepovinných údajů je na vůli kupujícího) na Stránkách a konečného potvrzení/odeslání objednávky kupujícím. Prodávající potvrdí kupujícímu prostřednictvím prostředků komunikace na dálku přijetí objednávky (zejména prostřednictvím e-mailové zprávy na adresu uvedenou kupujícím).

10. Předmětem koupě/prodeje dle Smlouvy jsou pouze položky Zboží výslovně uvedené v objednávce/Smlouvě, pokud nebylo sjednáno mezi Kupujícím a Prodávajícím jinak.

11. Kupující bere na vědomí, že s ohledem na realizaci nákupů prostřednictvím Stránek (a také na prodejnách) a aktualizaci příslušných údajů na Stránkách se může stát, že kupujícím objednané Zboží je již vyprodáno (přestože na Stránkách je doposud uvedeno jako dostupné). V tomto případě bude Prodávající o této skutečnosti kupujícího informovat bezodkladně poté, co ji zjistí. Nedohodnou-li se strany ani do 5 pracovních dnů jinak (na prodloužení termínu objednávky či jiné změně objednávky), Smlouva zaniká a žádná ze stran není oprávněn a po druhé straně požadovat jakékoliv náhrady apod.

12. Prodávající se uzavřenou Smlouvou zavazuje, že bude kupujícím dodávat: bezvadné zboží v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh Zboží:
- dle specifikace v provedené objednávce/Smlouvě,
- vyhovující veškerým normám, předpisům a nařízením platným na území ČR,
- vybavené českými návody k obsluze, záručními listy a seznamy opraven, je-li to pro daný druh Zboží obvyklé.

13. Na žádost kupujícího je Prodávající povinen mu vydat doklad o zakoupení Zboží s uvedením data prodeje, popisem Zboží, ceny Zboží, místo dodávky, datum dodávky, a to spolu s identifikačními údaji Prodávajícího. Tuto povinnost Prodávající splní také zasláním kopie objednávky Zboží.

14. V případě realizace dobropisu, bude tento zaslán Prodávajícím na fakturační adresu Kupujícího, který doklad podepíše a zašle zpět na adresu zákaznického centra Prodávajícího. Po obdržení podepsaného dobropisu bude provedeno vrácení peněz Kupujícímu způsobem (složenka, převod na účet), o kterém písemně vyrozumí Kupující Prodávajícího.

UPOZORNĚNÍ!!! Na dárky, které jsou poskytovány zdarma, nelze uplatňovat žádná práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy podle platné legislativy ČR.

 

4. MÍSTO PLNĚNÍ / DODÁNÍ

1. Místem plnění je sklad a vybrané prodejny prodávajícího. Adresa sídla je MIšákova 326/15, 779 00 Olomouc (tel. +420 737 571 392 ), mail: (obchod@hellbike.cz)., Prodávající dle jeho volby může v rámci Stránek omezit dodávání Zboží mimo ČR.

2. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího doručením Zboží na adresu uvedenou kupujícím (bez ohledu na to, kdo Zboží převzal).

3. V případě, že kupující objednává Zboží pro třetí osobu (smlouva ve prospěch třetího), nabývá třetí osoba práva ke Zboží jeho převzetím (a stává se jeho kupujícím se všemi právy a povinnostmi). V případě, že třetí osoba zboží odmítne, nabývá práva ke Zboží kupující a Smlouva platí nadále mezi kupujícím a Prodávajícím. Prodá-li kupující zboží třetí osobě, nenabývá třetí osoba vůči Prodávajícímu žádná práva.

4. Kupující je povinen si zboží při převzetí řádně a důkladně zkontrolovat a prohlédnout. V případě, že shledá na Zboží vadu nebo shledá jiný rozpor s objednávkou, je povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit Prodávajícímu způsobem uvedeným dále pro uplatnění vad zboží (reklamace).

 

5. CENA A PLACENÍ

1. Kupní ceny Zboží uvedené na Stránkách jsou platné v okamžiku objednání Zboží/uzavření Smlouvy. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen před uzavřením Smlouvy (v případě tiskové chyby je Zboží prodáváno za cenu bezchybnou, byla-li zjevná a v případě nikoliv zjevné avšak prokazatelné tiskové chyby k uzavření Smlouvy nedochází) v případě změny peněžních kurzů, výrazném nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů Zboží, a to kdykoliv před uzavřením Smlouvy – konečným potvrzením objednávky.

2. Kupní cena je považována za zaplacenou s ohledem na výběr způsobu placení teprve připsáním celé kupní ceny za Zboží na účet Prodávajícího, nebo uhrazením v hotovosti na pokladně Prodávajícího, nebo přepravní společnosti v případě platby dobírkou.

3. Kupní cena uvedená na Stránkách v rámci objednávky a uzavřené Smlouvy je konečnou cenou za koupi Zboží (cena za (i) dodání a (ii) způsob platby je uváděna zvlášť), a to včetně veškerých daní, poplatků apod., pokud není výslovně na Stránkách a v rámci objednávky/Smlouvy uvedeno jinak (cena za specifické balení apod.).

4. Prodávající není povinen, avšak je oprávněn, doručovat kupujícím fakturu či jiný doklad vztahující se ceně (a jejímu placení). Dokladem o výši ceny a povinnosti k její úhradě sjednaným mezi Prodávajícím a kupujícím je objednávka/Smlouva.

5. Za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje den dodání Zboží, není-li příslušným právním předpisem stanoveno jinak.

6. Kupující je povinen uhradit kupní cenu jím zvoleným způsobem, a to včetně ceny za jím zvolený způsob doručení Zboží a ceny za zvolený způsob platby.

 

6. DODACÍ LHŮTA

1.Dodací lhůta začíná běžet ode dne obdržení závazné objednávky za podmínky obdržení všech podkladů, které jsou nutné pro včasné vyřízení dodávky. Prodávající se zavazuje vyexpedovat, nebo předat dopravci objednané zboží nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení objednávky.

2. Dodací lhůta, bude přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže zpoždění je způsobeno vyšší mocí, nebo okolnostmi nezaviněnými prodávajícím.

3. V případě, že objednané zboží nebude na skladě, nebo je nebude možné dodat přepravci do 5 pracovních dní od obdržení objednávky, oznámí prodávající kupujícímu předpokládaný termín dodání, nebo nabídne jiný srovnatelný výrobek. V tom případě si však vyžádá odsouhlasení kupujícího. Dodací lhůta se považuje za splněnou včas, jestliže zboží bude připraveno v místě plnění k předání nejpozději poslední den sjednané nebo dodatečně sjednané dodací lhůty.

4. Není-li prodávající schopen do 30 kalendářních dní odeslat zboží odběrateli (předat k přepravě prvnímu přepravci), je povinen vrátit bez zbytečného odkladu zaplacenou částku k potvrzené objednávce na jeho účet, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

 

7. DODACÍ PODMÍNKY, POŠTOVNÉ

1. Kupující je vedle kupní ceny povinen Prodávajícímu uhradit stejným způsobem jako kupní cenu za Zboží také náklady/cenu za dodání Zboží, a to v ceně uvedené u jím zvoleného způsobu dodání Zboží.

2. Cena za dodání – dopravu Zboží se liší dle kupujícím zvoleného způsobu dodání Zboží.

3. Aktuální výše ceny za dodání Zboží je vždy uvedena u jednotlivých způsobů dodání, a to ve výši účtované příslušným dopravcem. S ohledem na možné změny cen za dodání Zboží (dopravci) nejsou tyto ceny uváděny a aktualizovány zde, ale vždy u Zboží na Stránkách.

4. Prodávající může – dle informací u dodání Zboží – dodávat Zboží od určité výše kupní ceny zdarma nebo za zvýhodněné ceny.

 

8. ZPŮSOB PLATBY

1. Kupující je povinen uhradit cenu za Zboží, tj. kupní cenu, cenu za dodání Zboží a cenu za jím zvolený způsob provedení platby, popřípadě další sjednané ceny jedním ze způsobů umožněných Prodávajícím, tj.

(i)   tzv. dobírkou – tj. hotově při převzetí zásilky,

(ii)   převodem na účet – platba předem

2. S kupujícím zvoleným způsobem placení může být spojena cena, kterou je kupující za takto zvolený způsob úhrady kupní ceny zaplatit společně s kupní cenou Zboží.

3. S ohledem na možné změny cen za způsob platby nejsou tyto ceny uváděny a aktualizovány zde, ale vždy u Zboží na Stránkách.

 

9. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY BEZ UVEDENÍ DŮVODU, VÝMĚNA ZBOŽÍ

1. Kupující má právo odstoupit od smlouvy o koupi Zboží uzavřené prostřednictvím Stránek/od koupi Zboží realizované prostřednictvím Stránek (prostředků komunikace na dálku – nikoliv při rezervaci a následném zakoupení zboží na prodejně) bez udání důvodu za dále uvedených podmínek.

2. Kupující má právo odstoupit od Smlouvy i bez udání důvodu, a to ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí Zboží (dodávky poslední části Zboží).

3. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a za splnění této podmínky se považuje zaslání e-mailu na adresu obchod@hellbike.cz

4. Lhůta pro odstoupení je dodržena v případě odeslání oznámení o odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné 14 denní lhůty.

5. Odstoupí-li kupující od Smlouvy, zašle nebo předá Prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od odeslání oznámení o odstoupení od smlouvy, Zboží, které od něho obdržel. V případě pochybností o tom, zda Zboží bylo zakoupeno u Prodávajícího, je kupující povinen prokázat na výzvu Prodávajícího, že se jedná o Zboží zakoupené u Prodávajícího dle Smlouvy, od které je odstupováno. Kupující Zboží vrátí Prodávajícímu na své náklady na adresu: Hell Bike s.r.o., Mišákova 326/15, Olomouc 779 00.

Dobírky nebudou přijaty!

6. Prodávající vrátí kupujícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od doručení vráceného zboží,. Při vrácení zboží účtuje Prodávající Kupujícímu, pokud zvolí Kupující úhradu částky složenkou, manipulační poplatek 35,- Kč (odečte se z vrácené částky). V případě platby převodem na účet manipulační poplatek nebude účtován. Prodávající proplácí zpět cenu zboží včetně zaplaceného poštovného. V případě, že zákazník vrací část nakoupeného zboží, prodávající proplácí pouze tuto část, nikoliv poštovné.

7. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání Zboží, který Prodávající nabízí, vrátí Prodávající kupujícímu náklady na dodání Zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží.

8. V případě odstoupení od Smlouvy nese kupující náklady spojené s navrácením Zboží.

9. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující Zboží předá nebo prokáže, že Zboží odeslal.

10. Kupující odpovídá Prodávajícímu za snížení hodnoty Zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto Zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti za účelem obeznámení se s povahou a vlastnostmi Zboží, včetně jeho funkčnosti, a to v domácnosti (dále jen „Náhrada“). Prodávající uplatní nárok na Náhradu u kupujícího tak, že mu zašle od kupujícího přijaté finanční prostředky za koupi Zboží snížené o Náhradu.

11. V případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytnutí služby, a čerpání služby bylo na žádost kupujícího zahájeno před uplynutím lhůty pro odstoupení, je kupující povinen uhradit cenu služeb poskytnutých do okamžiku odstoupení.

12. Při výměně zboží (tedy neuplatnění odstoupení od kupní smlouvy) účtuje Prodávající Kupujícímu poplatky za balné a poštovné. Výměnu zboží lze provést na adrese prodejny Rooseveltova 81, 779 00 Olomouc , vždy v celkové ceně za výrobek stejné nebo vyšší než byla kupní cena na výrobek původní. V případě, že bude cena nového výrobku vyšší, bude rozdíl v ceně Kupujícím uhrazen přímo v místě výměny. Vracené zboží bude pokud možno v jeho originálním obalu, nepoužité, nepoškozené, včetně případného příslušenství, schopné dalšího prodeje. Kupujícím bude předložen kupní doklad na vracené zboží.

 

10. REKLAMAČNÍ ŘÁD

Obecné podmínky reklamace

Povinnosti kupujícího Kupující je povinen si dodané zboží důkladně prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o zjištěných závadách.

Kupující může oprávněnou reklamaci podat jednou z následujících možností:

a. na e-mailovou adresu provozovatele obchod@hellbike.cz

b. poštou na adresu provozovatele Hell Bike s.r.o., Mišákova 326/15, Olomouc 779 00

Kupující je povinen uvést:

a. číslo objednávky

b. doložit doklad o vlastnictví zboží (faktura, daňový doklad)

c. nejvýstižnější popis závad, nejlépe s přiloženou fotodokumentací závady.

Povinnosti prodávajícího

Prodávající rozhodne o reklamaci nejpozději do 10 pracovních dnů a vyrozumí o tom kupujícího e-mailem nebo telefonicky. Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak.

Reklamace uplatněná v záruční době

Všeobecná ustanovení

Tento reklamační řád byl zpracován dle Občanského zákoníku a vztahuje se na zboží, jehož reklamace byla uplatněna v záruční době.

Ke každému zboží je přikládána faktura- daňový doklad, která může sloužit zároveň jako záruční list, pokud tento není přiložen. Převzetí zboží a souhlas se záručními podmínkami stvrzuje zákazník podpisem dodacího (přepravního) listu. Pokud není zboží osobně odebráno, rozumí se převzetím zboží okamžik, kdy zboží přebírá od dopravce.

Pokud kupující zjistí jakýkoliv rozdíl mezi dodacím (přepravním) listem a skutečně dodaným zbožím nebo zjistí-li přímo při převzetí poškození zboží, doporučuje prodávající takto dodané zboží od dopravce nepřevzít a o této skutečnosti informovat prodávajícího. Pokud tak neučiní, vystavuje se nebezpečí, že mu případná pozdější reklamace nebude uznána.

Záruční podmínky

Záruční doba je 24 měsíců.Tato doba začíná dnem převzetí zboží a končí po uplynutí doby 24 měsíců.

Je-li vada odstranitelná,bude vada bezplatně odstraněna.V případě neodstranitelné vady bude zboží vyměněno na náklady prodávajícího.

Nabízené výrobky splňují požadavky jakosti podle příslušných norem platných v České republice a jsou podle podmínek užívání bezpečné, dle zákona č. 102/2001 Sb.

Reklamační řád je vypracován ve smyslu zákona č. 40/1964 Sb. občanského zákoníku opírající se o znění pozdějších předpisů a zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele.

Záruka se nevztahuje na změny vlastnosti výrobku, které vznikly v průběhu záruční doby v důsledku opotřebení či přirozené změny vlastnosti materiálu anebo na vady,které vznikly nedodržováním správného používání a údržby.

Je zapotřebí zdůraznit, že záruční doba a životnost výrobku jsou dva různé pojmy.Životnost výrobku je dána způsobem a intenzitou používání a ta nemusí být stejná jako je záruční doba.To znamená, že životnost výrobku může být kratší než záruční doba 24 měsíců.

K reklamačnímu řízení se odmítá převzít zboží, které nesplňuje zásady obecné hygieny.

Odstranitelná vada je ta vada, kterou lze odstranit v termínu do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, aniž by utrpěla funkce, vzhled a kvalita zboží.

Při výběru výrobku musí být brán zřetel na to, aby velikost a charakteristika výrobku odpovídaly potřebám zákazníka.Po celou dobu užívání musí zákazník věnovat pozornost všem základním pravidlům použití výrobku.Pro zachování dobrého stavu výrobku je nutná jeho údržba.K ošetřování výrobku je nutné použít prostředky k tomu určené.Nepoužívat rozpouštědla jako je líh, aceton atd.Cordurové materiály je třeba čistit prostředky k tomu určenými.Prát pouze ručně ve vlažné vodě do 30 stupňů Celsia.Nepoužívat změkčovadla, neždímat, nežehlit, nepoužívat aviváž a bělidla.Před praním vyjmout protektory a vložku.Na kožené výrobky používat výhradně přípravky určené k jejich čištění a impregnaci.Kožené výrobky jsou zhotoveny z pravé kůže a může se stát, že mohou při použití pouštět barvu, např. rukavice,poněvadž se při jejich zpracování používá přírodní barvivo.Toto není důvodem k reklamaci výrobku.

Postup při výměně (reklamaci) zboží

Odběratel neprodleně kontaktuje dodavatele emailem nebo telefonicky. Obě strany se dohodnou na termínu a způsobu doručení zboží na adresu dodavatele.Po převzetí zboží na adrese dodavatele tento o tom informuje odběratele a dále bude zahájen domluvený způsob výměny, popř. zákonem stanovený způsob reklamace zboží.

Pokud odběratel zjistí dodatečné nesrovnalosti na faktuře, která je součástí dodávky, případně tato faktura součástí dodávky nebude, bude neprodleně kontaktovat dodavatele, který ji upraví dle jeho požadavků (pokud to zákon umožňuje), popř. ji opětovně zašle e-mailem na e-mailovou adresu odběratele.

Doporučení při přejímání zásilek

Při převzetí zboží je v zájmu kupujícího pečlivě si překontrolovat stav zásilky.V případě jejího poškození překontrolovat obsah, množství, čí případné poškození dodaného zboží.Na pozdější reklamace ohledně množství nebo poškození zboží při dopravě nemusí být brán zřetel. Podepsáním dodacího listu kupující stvrzuje, že zboží bylo dodáno v pořádku.

 

11. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÉHO SPORU

1. Vážený spotřebiteli, jestli se domníváte, že jsme Vás poškodili, nebo nedostáli svým závazkům, pište na naši emailovou adresu  obchod@hellbike.cz

2. Jestli se nám nepodaří spor vyřešit přímo, na základě Zákona č. 378/2015, kterým se mění Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, máte také právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.

3. Subjektem (ADR) mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi obchodníkem a spotřebitelem, je Česká obchodní inspekce, nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu, viz http://www.mpo.cz/dokument169867.html.

4. U České obchodní inspekce, má spotřebitel možnost podat návrh prostřednictvím on-line formuláře, dostupného na internetových stránkách České obchodní inspekce: https://adr.coi.cz/cs .

5. Spotřebitel může podat návrh u České obchodní inspekce nebo pověřeného subjektu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

6. Spotřebitel může podat návrh také prostřednictvím platformy mimosoudního řešení spotřebitelských sporů EU, která je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Návrh zde může podat jenom spotřebitel žijící v EU na obchodníka se sídlem v EU.

7. Jestliže sporné strany nejsou spokojené s kvalitou mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a domnívají se, že v průběhu řízení došlo k porušení Pravidel pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, mohou podat stížnost na adresu Ministerstva průmyslu a obchodu nebo na emailovou adresu adr@mpo.cz.

8. V případě přeshraničních sporů pomáhá spotřebitelům v přístupu k příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Evropské spotřebitelské centrum Česká republika.

9. Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.

 

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného. Odešle-li objednávku po dni, v němž došlo ke změně podmínek, platí, že se změnou souhlasí. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení prodávajícímu, nevztahuje se však na zásilku již předanou dopravci. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží ( včetně příp. expedičních a dopravních nákladů) uvedenou v ceníku na internetové stránce, nebude-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán. Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavec 1 obchodního zákona dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409.

 

Platné od 01.01.2014